Ustawienia
Wersje językowe:
Menu informacji
Artykuły
Zebraliśmy dla Was w tym miejscu ciekawe informacje i katalogi.
Katalog sygnatur Rosenthal na porcelanie

Historia firmy Rosenthal. Firma została założona w 1879 roku. Założyciel firmy, Philip Rosenthal przeniósł się z malarni porcelany Werl (Nadrenia Północna-Westfalia) do Selb w Bawarii, gdzie w zamku Erkersreuth kontynuował zdobienie porcelany. Firma Rosenthal powstała w 1879 roku jako Bauer, Rosenthal & Co w Kronach. W tym samym roku powstaje...

Katalog Brenerów lamp naftowych

Choć oświetlenie naftowe to rozdział zamknięty, to jednak ważny, a zarazem atrakcyjny. Poprzedniczkami lamp naftowych były lampy olejne, które należały do urządzeń skomplikowanych, a co za tym idzie drogich i wadliwych. Jedynie wyższe sfery społeczeństwa mogły sobie na nie pozwolić. Dokonana przez Ignacego Łukasiewicza w latach 1852-53 frakcjonowana destylacja ropy naftowej pozwoliła na...

Katalog numerów seryjnych Gustav Becker

Historia Edwarda Gustava Beckera (1819-1885) zaczyna się zwyczajnie. Urodził się on w Oleśnicy na Dolnym Śląsku i tu rozpoczął naukę rzemiosła zegarmistrzowskiego. Dalszymi etapami edukacji było zdobywanie wiedzy na znanych warsztatach europejskich, m.in. we Frankfurcie n/Menem, La Chaux-de-Fonds, Dreźnie, Monachium, Berlinie. Szczególnie ważnym momentem był...

Wystaw opinię i wygraj nagrodę
wystaw opinię i wygraj nagrodę

 

 

Regulamin konkursu “Wystaw opinię”

Określający m.in. zasady konkursu prowadzony przez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta

 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu w sklepie (zwanego dalej “Konkursem”), jest Galerie Doris Janusz Michniewski, z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Henryka wieniawskiego 2, 58-500,
  (zwany dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 5. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.
 6. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.galeriedoris.pl/ (zwanej dalej “sklepem internetowym”).
 7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

 

II. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełnię zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający zarejestrowane konto w sklepie internetowym; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
 3. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
 5. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
 6. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 7. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie poprzez rejestrację w sklepie.
 8. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

 

III. NAGRODA

 1. W Konkursie przewidziano 2 nagrody: nagrodę główną i 2 x wyróżnienie – dla 2 uczestników konkursu wyłonionych w sposób wskazany w §6.
 2. Wygraną w Konkursie jest:

– Nagroda główna: 35% rabat na kolejne zakupy w sklepie internetowym www.galeriedoris.pl;

– Dwa wyróżnienia: 15% rabat na kolejne zakupy w sklepie internetowym www.galeriedoris.pl;

– Rabat na zakupy ważny jest do końca roku kalendarzowego w którym został przyznany.

– Ogłoszenie konkursu za poprzedni rok do końca stycznia roku kalendarzowego.

– Z rabatu można skorzystać jednorazowo. Rabat nie obejmuje kosztów dostaw.

– Konkurs trwa nieprzerwanie od stycznia do końca grudnia. Nagrody przyznawane są z końcem stycznia za zeszły rok.

 1. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 2. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

IV. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „strona konkursowa“).
 2. Konkurs trwa przez cały rok.

 

V. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
 2. Dokonać dowolnego zakupu na stronie galeriedoris.pl w dniach od 1 stycznia do grudnia bieżącego roku.
 3. Wystawienie opinii przesłanej na e-mail podany w toku rejestracji, która będzie widoczna na stronie opinii klientów w sklepie.
 4. Spośród dodanych opinii Organizator wybierze najciekawszą i najlepiej opisującą dany produkt.

 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji rejestracji przed zakupem w sklepie internetowym.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
 3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności oraz atrakcyjności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu, a także na podstawie kryterium trafności w recenzji zakupionego produktu / produktów w wyznaczonym konkursowo roku.
 4. Spośród wystawionych opinii Organizator wyłoni 3 (słowem: trzech) zwycięzców.
 5. Nagrody zostaną wysłane drogą mailową na adres wskazany przez Uczestnika podczas dokonywania zakupów, co jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.

 

VII. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu e-mail lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem sklepu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Shoper.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony dostawcy oprogramowania.

 

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I RODO

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja w sklepie internetowym.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

 

IX. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
 2. a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
 3. b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

 

X. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacja powinna być przesłana mailowo na adres Organizatora galeriedoris@gmail.com
 5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.06.2022 i obowiązuje do  odwołania.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl